هومیوپاتی 2

درهومیوپاتی از چه داروهایی استفاده میشود؟

داروهای هومیوپاتی عموما منشا طبیعی دارند که بیشاز 70% از گیاهان 20% از عناصر وکانیها مواد طبیعی (فلزات نمکها اسیدها ...)

و باقی از منابع حیوانی (سموم مار زنبور ...) تهیه می شوند اما نکته قابلتوجه در مورد داروهای هومیوپاتی این است که این داروها از غلظت بسیار اندک مادهاولیه برخوردارند بعبارت دیگر بسیار رقیق شده اند اما از سوی دیگر توسط روشهای خاصداروسازی هومیوپاتی از خواص دارویی فوق العاده ای برخوردار می باشند بطوریکهداروهای هومیوپاتی عموما در اندازه ای بسیار کوچک و مقادیر و دفعات بسیار کم تجویزمی شوند اما اثرات درمانی فوق العاده زیادی را دارا می باشند. آخرین تحقیقات بعملآمده مبین این امر است که خواص بنیادی مواد توسط روشهای داروسازی هومیوپاتی بهمولکولهای آب منتقل می شود و تغییر آرایش مولکولهای آب همچون نسخه برداری از مادهاولیه عمل می نماید. به عبارت ساده تر خواص ماده اولیه که دارو از آن تهیه می شودهمچون تصویری بر روی مولکولهای آب نقش می بندد

داروهای هومیوپاتی از نظرظاهری اکثرا بصورت دانه های ریز از جنس قند می باشند که در تعداد محدود در فواصلزمانی مشخص ( چند روز تا یک ماه) بایستی مصرف شوند و هیچ طعم و بوی نامطلوبی ندارند

هومیوپاتی چگونه صورت میگیرد؟

در هومیوپاتی اعتقاد بر این است که ساختار بدن( جسمی وروانی) دارای قدرت ترمیم بیماری می باشد و آنچه باعث عدم بهبودی و مزمن

شدنبیماری می شوند اشکال در ساز و کار سیستم حیاتی (ایمنی ) بدن است که در صورت حل اینمسئله براحتی می توان بر بیماری غلبه نمود . داروهای هومیوپاتی از آنجایی که خودقدرت تحریک نقاط مختلف سیستم حیاتی بدن را دارند قادرند فیزیولوژی بدن را به نحومطلوبی در جهت رسیدن به سلامت تحریک و تقویت نمایند.یک تفاوت عمده هومیوپاتی باپزشکی کلاسیک ( رایج) در این است که در هومیوپاتی سعی در باز گرداندن تعادل به بدناست در صورتیکه در پزشکی رایج درمان عموما از طریق از بین بردن عامل بیماریزا بهدست می آید ( که متاسفانه این عوامل بیماریزا را در اکثریت موارد نمی توانیم از بینببریم و یا حتی شناسایی کنیم ( بجز باکتریها) مثلا اگر عوامل بیماریزا از جنساسترسهای زندگی باشند چه کاری می توان برای آنها نمود ؟ از سوی دیگر حتی قادر بهنابودی ویروسها نیز نیستیم.

یک مثال: داروی هومیوپاتی تهیه شده از پیاز ازداروهای مهم درمان آلرژی فصلی و سرماخوردگی می باشد چرا که پیاز همانطور که میدانید می تواند ایجاد آبریزش بینی و چشم کند ( موقع پوست کندن) با این شباهت خصوصیتکه بین پیاز و سرماخوردگی وجود دارد می توان از داروی هومیوپاتی پیاز برای درماناستفاده نمود. مثال دیگر داروی هومیوپاتی قهوه است که در هومیوپاتی برای درمان بیخوابی استفاده می شود ! ( در نظر بگیرید که قهوه خود ایجاد بی خوابی می نماید) تمامی داروهای هومیوپاتی ابتدا روی افراد داوطلب امتحان شده و تمامی خواص آنها برروی انسان سالم ثبت شده است و سپس با داشتن اطلاعات مربوط به هر دارو پزشک هومیوپاتدر مواجهه با هر بیمار دارویی را تجویز می کند که بیشترین پوشش علائم را داشتهبلاشد و شبیه ترین علائم را بتواند ایجاد نماید. البته در هومیوپاتی تنها بر اساسیک علامت نمی توان دارو داد حتما باید تمام علائم جسمی و روحی بیمار با خواص داروپوشش داده شوند. در عمل بیماری که نزد پزشک هومیوپات می آید نه تنها از بابت درداصلی به دقت مورد سوال قرر می گیرد بلکه تمامی ناراحتیهای به ظاهر بی ربط جسمی وروحی مورد توجه قرار می گیرند و تجویز دارو بر اساس مجموعه نارحتیهای بیمار صورت میگیرد و از سوی دیگر تمام ناراحتیهای بیمار بایستی برطرف شود

هومیوپاتی یکطب کل نگر می باشد به این معنا که یک بیماری کل بدن را درگیر می کند و هیچ بیماریموضعی ( آنگونه که در پزشکی کلاسیک در نظر گرفته می شود) وجود ندارد منتها ممکن استناراحتیها در یک قسمت خود را بیشتر نشان دهند علائم مختلف در یک بیمار هریک تکه ایاز پازل بیماری اصلی می باشند که در هومیوپاتی به دقت بررسی شده و با کنار همگذاشتن این جزئیات پراکنده و به ظاهر مختلف به یک تشخیص ریشه ای می رسیم ( مثلاسردرد و نفخ شکم بی خوابی عرق کردن بیش از اندازه و افسردگی در یک بیمار همگی تنهابه عنوان علامت یک بیماری که تمام این خصوصیات را شامل می شود محسوب می گردد و تنهابا یک داروی هومیوپاتی تمامی آنها بر طرف می شود). تاکید هومیوپاتی بر مصرف حداقلدارو و نیل به درمانی بدون عوارض در بهترین شکل ممکن است و انسان سالم کسی می باشدکه نه تنها از درد جسمی رنج نبرد بلکه فارغ از هر گونه آزار روانی و روحی بی هیچمانعی از زندگی لذت برد و هدف درمان در هومیوپاتی رساندن هر بیمار به این نقطه ایدهآل است.

چه بیماریهایی از طریق هومیوپاتی درمان میشوند؟

هومیوپاتی یک طب کامل می باشد و تقریبا برایاکثر قریب به اتفاق بیماریهای رایج راه حل درمانی دارد از بیماریهای جسمی همچونسردرد کمر دردها دردهای مزمن مشکلات گوارشی تنفسی روماتیسمی بیماریهای با منشاهورمونی و پوستی تا بیماریهای روان همچون افسردگیها اظطرابها ترسها و حتی رفتارها وعادات ناپسند . اما باید توجه نمود که در هومیوپاتی هر بیمار برای درمان شدن بایدبه دقت تشخیص داده شود امری که همیشه رخ نمی دهد پزشکان هومیوپات مجرب در برخورد بابیماریهای مختلف موفقیتی بیش از 60% موارد دارند که بسته به علم وتجربه هومیوپات ونوع و شدت بیماری و اینکه در چه مرحله ای از بیماری مراجعه نموده اند متفاوت خواهدبود در کل اکثر بیماران می توانند به درمانی کامل برسند بدون آنکه نیاز باشد تا آخرعمر از داروهای شیمیایی برای کاهش آلام خود استفاده کنند. طب هومیوپاتی برای تمامسنین قابل توصیه می باشد بطوریکه از نوزادان تا افراد کهنسال می توانند از درمانهومیوپاتی منتفع شوند.

پزشک هومیوپات ؟

پزشکان هومیوپات افرادی هستندکه بعد از پایان دوره عمومی پزشکی دوره هومیوپاتی ( حداقل دو ساله) را طی نموده اندو علاوه بر تبحر کافی بر پزشکی رایج از علم و تجربه کافی در زمینه طب هومیوپاتیبرخوردارند. متاسفانه بعصی از افراد بدون داشتن تحصیلات لازم و طی دوره های آموزشیکافی مبادرت به درمان می نمایند که نتایج ضعیف درمانی این عده گاه به کل جامعههومیوپاتی منتسب می شود .

وضعیت هومیوپاتی الان چگونه است؟

هومیوپاتی در حال حاضر دومین طب ازنظر وسعت بیماران تحت پوشش در جهان است و میلیونها نفر در سراسر جهان برای درماننزد هومیوپاتها مراجعه می نمایند در انگلستان بیش از 50% پزشکان بیماران خود را درصورت لزوم نزد پزشکان هومیوپات ارجاع می دهند در فرانسه بیشترین فروش داروها برایسرماخوردگی و آلرژی مربوط به داروهای هومیوپاتی می باشد در هندوستان بیش از 100000پزشک هومیوپات فعالیت می کنند هومیوپاتی در بیش از 40 کشور جهان شناخته شده است وروز به روز بر طرفداران این علم افزوده می شود اکثر کشورهای اروپایی بخصوص انگلستانآلمان فرانسه کشورهای آمریکایی همچون کانادا ایالات متحده آرژانتین و حتی کشورهایافریقایی همچون غنا افریقای جنوبی همگی شاهد گسترش هومیوپاتی هستند.

سازمانبهداشت جهانی با حمایت از هومیوپاتی از کشورهای عضو در جهت ارتقا هر چه بیشترجایگاهاین طب کمک می نماید

در ایران نیز هومیوپاتی تقریبا از 12 سال قبل به همتاساتیدی همچون دکتر ناصری و دکتر میرزازاده و تشکیل کلاسهای درس در دانشگاه تهرانودانشگاه آزاد تهران اغاز شد و اکنون دوره کامل آموزش هومیوپاتی در محل دانشکدهدامپزشکی دانشگاه تهران برگزار می شود در حال حاضر انجمن هومیوپاتی ایران با بیش از 100 عضو رسمی فعالیت خود را از 2 سال قبل اغاز نموده است هومیوپاتی از نظر وزارتبهداشت و درمان ایران به رسمیت شناخته شده است و پزشکان هومیوپات با رعایت ظوابط میتوانند درمان بیماران را انجام دهند.

 

/ 2 نظر / 187 بازدید
رعنا

سلام. از هومیوپاتی خیلی استفاده کردم.مطالب خیلی کامل بود. اخیرا شنیدم که چندین نفر از اون استفاده کردن و نتیجه گرفتن. برام خیلی جالب بود. شاید خودم هم مراجعه کنم و از نزدیک با کارشون آشنا بشم.مطلب خیلی خوب و قابل استفاده ای بود.ممنونم[لبخند]