به راحتی خود هیپنوتیزم کنید (علی موسائی مرند)


 -5 نور اطاق مناسب باشد .نور خورشید یا نور دیگر بهتر است در پشت سرشما قرار داشته باشد .اتاق ترجیحا نیمه تاریک باشد .

-6
در طول برنامه کاملابیحرکت باشید .

 -7
شما در هر لحظه ای که اراده کنید میتوانید با باز کردنچشمهایتان از حالت هیپنوتیزم خارج شوید . بنابر این اگر کسی با شما کار داشت بهآرامی چشمانتان را باز کنید و پس از چند دقیقه با حرکت دادن بدنتان به آرامی ازهیپنوتیزم خارج شوید .

 -8
متن درس را باید با صدای خودتان یا کسی که دوستشدارید و صدایش به شما آرامش میدهد روی یک نوار کاست ظبط کرده و اگر امکان داشت یکموسیقی دلنشین آرامش بخش هم در زمینه نوار ظبط کنید ، گوینده باید آرام و با حوصلهمتن را بخواند . ( اگر امکان استفاده از نوار را ندارید اشکالی ندارد فقط بایدتمرین را چندین بار تکرار کنید تا بتوانید آن را به تنهایی انجام دهید .) نقطه چیننشانه مکث کوتاه در آن قسمت از متن است .

تمرین خودهیپنوتیزم :
اولین گام به طریقیانتخاب شده است که شما با درک بهتر از ریلاکس بودن و آرامش ، بتوانید با جسمتانارتباط برقرار کنید .

پس از اینکه حداقل سه بار تمرین مربوط به این قسمت رابا نوار انجام دادید ، به تنهایی تمرین را انجام دهید .

 
ابتدا به نقطه ایدر سقف نگاه کنید ، نقطه ای را که انتخاب میکنید تغییر ندهید . مهم نیست که چه نقطهای را انتخاب میکنید . مهم اینست که نقطه را تغییر ندهید ، اگر حواستان پرت شد بهآرامی برگردید و دوباره به آن نقطه توجه کنید . حالا به آرامی در ذهنتان بشمارید وبه این کار ادامه دهید ... موقعی که یک میگویید چشمانتان را باز کنید ... و هوا رابه ریه هایتان بکشید ... موقعی که دو میگویید چشمانتان را ببندید ... و هوا را ازریه هایتان بیرون دهید . و به همین صورت ادامه دهید ... و هر بار که هوا را از ریهها بیرون میدهید احساس کنید که چشمانتان سنگین شده اند و تنفس تان عمیق تر شده است . تنفس تان عمیق تر و آرام تر میشود .

با هر تنفس چشمانتان سنگینتر و تنفستان آرام و عمیق تر خواهد شد .

آنقدر ادامه دهید تا چشمانتان سنگین شود . خودتان به این سنگین شدن کمک کنید و ادامه دهید ...

هر لحظه چشمانتان خسته وخسته تر میشود . هر لحظه خواب به درون چشمانتان و سرتان نفوذ میکند و ... کم کماحساس میکنید نقطه ای که به آن خیره شده اید ناپدید شده است . یا اینکه احساسمیکنید نقطه سیاه شده است ، بعضی ها احساس میکنند نقطه دوتا شده یا حتی چند تا شدهاست ... مهم نیست چه اتفاقی افتاده است مهم اینست که چشمانت سنگینتر از قبل شده اندو این سنگینی هر لحظه بیشتر از قبل خواهد شد ... حالا چشمانت سنگینتر میشوند ... کمکم سنگینتر و خسته تر خواهند شد . کم کمک بسته و بسته تر میشود و احساس میکنید کهدر یکی از شمارشها دیگر هیچ تمایلی برای باز کردن چشمها ندارید ... بعد از مدتی کهچشمها کاملا خسته شدند ، شمارش را رها کنید و چشمها را ببندید و عمیق بخوابید .

به آرامی نفس عمیق بکشید ... به عضلات کف پا توجه کنید ... عضلات کف پا راشل کنید ... بگذارید عضلات کف پای راستتان شل شوند ... اگر انقباضی در آن احساسمیکنید آن را رها کنید ... به ساق پای راست توجه کنید ... آن نیز شل و رها میشود ... به عضلات ران پای راست توجه کنید ... بگذارید بیشتر از قبل شل تر و رها تر شود ... شل تر و رها تر شود ...

به عضلات پای چپ فکر کنید ، آنها را شل تر ازقبل کنید ..... بسیار شل تر و رها تر از قبل ... به ساق پای چپ توجه کنید ... بگذارید آنها نیز رها شوند . همیشه به یک لبخند فکر کنید و بگذارید صورتتان حالتلبخند داشته باشد.


عضلات دست راست شل تر و شل تر میشوند ... عضلات دستچپ هم به همین صورت شل تر وشل تر میشوند ... بازوها رهاتر و رهاتر میشوند ...

به عضلات شکم فکر کنید ، آنها را رها کنید ... بگذارید آرامش و رهاییتمام عضلات شکم و کمر را فرا بگیرد . عضلات کمرتان رهاتر از قبل میشوند . این رهاییتمام بدنتان را تا گردن دربر میگیرد و هر لحظه بیشتر و بیشتر میشود.

عضلاتصورت ، گونه ها ، شل میشوند . عضلات اطراف چشم ها شل و رهاتر میشوند ، عضلات پیشانیرهاتر  و شل تر از قبل میشوند ... کم کم تمام بدنتان در یک آرامش بسیار عمیقی قرارمیگیرد ...

حالا تصور کنید که بدنتان یک شهر است ... قسمتهای مختلف بدن محلههای آن شهر هستند و تو میتوانی برق این محله ها را قطع کنی . حالا به محله پای راستتوجه کنید و برق آن را قطع کنید . ببینید زمانی که برق آن محله را قطع میکنید ،چگونه تمام آن منطقه به یکباره ساکت میشود . تمام جنب و جوش ها و سروصداها در آنناحیه تعطیل میشود .حالا به محله پای چپتان توجه کنید ... برق آن ناحیه را نیز قطعکنید پای چپتان به یکباره خاموش و ساکت میشود . به این سکوت توجه کنید ...

به دست راست توجه کنید برق آن محله را نیز قطع کنید .... دست چپتان نیزبه سرعت ساکت و خاموش میشود .

به عضلات شکم و روده ها توجه کنید ... برق آنمحله را نیز خاموش کنید و تمام منطقه  به یک آرامش و خاموشی فرو میرود ، ناحیهکمرتان را نیز خاموش کنید . بگذارید آنها هم استراحت کنند .

به عضلات قفسهسینهتوجه کنید ... برق آن ناحیه را قطع کنید و بگذارید آرامش قلب و ریه ها را فراگیرد و حالا برق عضلات صورت و سرتان را خاموش کنید و بگذارید آنا نیز در آرامش فروبروند .

حالا برق تمام بدنتان خاموش شده است اگر احساس کردید هنوز لامپی درعضله ای از بدن شما روشن است خودتان آن را خاموش کنید . و فقط به این سکوت توجهکنید .

*
هرچقدر که بخواهید میتوانید در این حالت باقی بمانید.  

هرزمانی که احساس کردید میخواهید به حالت عادی برگردید به آرامی از یک تا پنج بشماریدو به خودتان بگوئید که به آرامی به حالت عادی بر میگردید .

1
- به حالتبیداری نزدیک میشوید  2- بیدارتر و بیدارتر میشوید   پاهایتان را میتوانید حرکتدهید ... پاهایتان را حرکت دهید.                    3- چشمانتان بیدار و سبکمیشوند ... میتوانید به آرامی چشمانتان را باز کنید .   4- چشمانتان خود به خود ازخواب بیدار میشوند ... میتوانید چشمانتان را باز کنید و لبخند بزنید.

5
- یکنفس عمیق بکشید و به آرامی بخندید و حالا بلندتر بخندید ...   )

----
و بهاین طریق خودتان را از خلسه خارج کنید . بدون هیچگونه شتابزدگی و به آرامی و پشتکار به تمرینات ادامه دهید.قبل از انجام مطالعه این تمرین را انجامدهید و خود را برای مطالعه ای موفق آماده کنید.


امروز یک آزمایش جالب روبراتون مینویسم حتما امتحانش کنید :

این آزمایش کاملا عملی هست و قدرت تلقینرو بسادگی به شما نشون میده.

اول باید یک نفر که میخواهید آزمایش رو روی اونانجام بدین پیدا کنید .مثلا دوست ، خواهر ، برادر یا ... خوب حالا یک جای بی سر وصدا پیدا کنید که موقع انجام آزمایش کسی مزاحمتون نشه ، و نور اطاق هم بهتره که کمباشه .حالا از اون بخواهید که سر پا بایسته و به اون بگید که : (این تست به شمانشون میده که چطور میتونید از قدرت تجسم خودتون استفاده کنید . و از این طریقمیتونید قدرت تأثیر گذاری فکر یا ذهنتون رو بر روی جسمتون اندازه گیری کنید.)

خوب حالا جملات زیر رو به اون تلقین کنید: (لطفا راست بایستید و کاملاراحت و ریلاکس باشید . پاهایتان را به یکدیگر بچسبانید و دستهایتان را شل و راحت دردو طرف بدنتان آویزان یا رها کنید . حالا از شما خواهش میکنم که چشمانتان را ببندیدو تا زمانی که اعلام میکنم، همچنان بسته نگه دارید. خیلی راحت و بدون زحمت و کوششبه حرفهای من گوش بدهید.

حالا در شرایطی که چشمان شما بسته است ، از شمامیخواهم که دستهایتان را به بالا بیاورید تا در سطح شانه هایتان به صورت افقی مستقرشوند . حالا کف دست چپتان را به طرف بالا بچرخانید ، به طوری که کف این دست مقابلسقف قرار بگیرد . از سوی دیگر انگشت شست دست راستتان را هم به طرف بالا بچرخانید ،به طوری که این انگشت هم طرف سقف اشاره داشته باشد.

حالا زمانی است که ازقدرت تجسم شما استفاده میشود . برای این کار تصور یا تجسم کنید که یک کتاب خیلیسنگین بر روی کف دست چپ شما گذاشته شده است . تصور کنید که این کتاب بزرگ و خیلیسنگین یک دیکشنری یا لغت نامه میباشد. حالا تصور کنید که به شست دست راست شما نخیبسته شده است که این نخ به یک بادکنک بزرگی بسته شده که از گاز هلیوم پر شدهاست.فکر کنید،تصور کنید ،تجسم نمایید که این بادکنک دارد شست دست راست شما را بهبالا و بالاتر میکشاند .بالا و بالا تر . در همین حال دست چپ شما لحظه به لحظهسنگین و سنگینتر میشود ، و به این ترتیب لحظه به لحظه پایین و پایینتر می آید . لحظه به لحظه دست چپ شما به پایین و پایینتر حرکت کرده و همزمان با آن دست راست شمابالا و بالا تر میرود . دست راست شما لحظه به لحظه به بالا و بالا تر صعود کرده ودر همان حال دست چپ شما به پایین و پایینتر سقوط میکند ، دست راست به سمت بالا  ،بالاتر و بالاتر صعود میکند و دست چپ شما به سمت پایین ، پایین و پایینتر نزول پیدامیکند.دست راستتان به بالا میرود و دست چپتان به پایین می آید.به این موضوع جالبفکر کنید که دست راست شما دارد به بالا و بالاتر پرواز میکند و در همان حال دست چپشما به پایین و پایینتر متمایل میشود . دست راست شما به سمت شما به سمت بالاترمتوجه میشود ... عالی است ، در همان حال دست چپ شما به سمت پایین منحرف میگردد ... خیلی خوب است لحظه به لحظه دست راست شما به بالا و بالاتر میرود ... و همزمان با آندست چپ شما  پایین و پایینتر می آید.

/ 17 نظر / 209 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی

ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد: از مطالب بسیار زیبایتان بهره مند شدم موفق و موید باشید.

جابرشمسی

سلام وبلاگتون عالیه اگه می شه به ایمیلمون از مقاله هاتون بفرستین ممنون از لطفتون

دینا

متن جالبیه اما ادامه اش رو که میارم مشکل داره شما چطور یادامه اش رو خوندین ؟

جواد

عالی ولی نمی تونم تو این حالت برم وبدنم می لرزد اگه میشه لطفا راهنماییم کنید

جواد

[ابله][شیطان][ماچ][پلک][بغل][شرمنده][دلقک][خنده][گل][گل]

سلام استاد با این سایتتون خیلی کامله و تمام چیزهایی که می خوام رو داره ولی لطفا مطالب و جملات رو مرتب کنین چون بعضی هاش بهم ریخته و جملاتو خوند باتشکر

فاطمه

سلام با تشکر ازمطالب ارزنده شما برای رهایی از مزاحمان افکار و کسانی که با استفاده ازاین علم دارندبقیه را اذیت می کنند چیه؟

پژمان

سلام استاد با عرض خسته نباشید به استحضار اگه شما سی دی آموزش داری آدرسشو بده تا بخرم.

ir

[خرخون]نوشته ها خیلی به هم ریخته است